Lateral STEMI

Klinik Önemi Sol ventrikülün lateral duvarı sol anterior inen (LAD) ve sol sirkumfleks arterler (LCx) tarafından beslenir. Lateral duvar infarktı genellikle daha büyük bir bölgenin infarktı olarak görülmektedir, ör. anterolateral STEMI. İzole lateral STEMI’ler daha nadirdir, lateral duvarı besleyen daha küçük arter dallarındaki tıkanıklığa bağlı meydana gelebilmektedir. ör. LAD’nin ilk diyagonal dalı (D1), LCx’in küt ...

Polimorfik VT & Torsades de Pointes

Tanım Polimorfik ventriküler taşikardi (PVT), QRS komplekslerinin değişken amplitüd, aks ve süreli olması ile sonuçlanan, multipl ventriküler odağın olduğu, ventriküler taşikardinin bir çeşitidir. PVT’nin en yaygın nedeni miyokard iskemisidir. Torsades de pointes (TdP) polimorfik ventriküler taşikardinin QT uzaması durumunda meydana gelen özel bir çeşitidir; QRS komplekslerinin izoelektrik hat etrafında “dolandığı” karakteristik bir morfolojisi vardır. TdP’nin ...

Kafaiçi Basınç Artışı (KİBAS)

Elektrokardiyografik Anormallikler Artmış kafaiçi basınç (KİB) mutlak karakteristik EKG değişiklikleri ile birliktedir: Yaygın dev T dalga inversiyonları (“serebral T dalgaları”). QT uzaması. Bradikardi (Cushing refleksi – kaçınılmaz olan beyin sapı herniasyonuna işaret etmektedir). Görülebilecek olan diğer muhtemel EKG değişiklikleri şunlardır: ST segment elevasyonu / depresyonu – myokardiyal iskemi veya perikarditi taklit edebilmektedir. Artmış U dalga ...

Sağ Ventriküler Gerilme (Strain)

Elektrokardiyografik Özellikler Sağ ventriküle denk gelen derivasyonlarda ST çökmesi ve T dalga inversiyonudur; bunlar: Sağ prekordiyal derivasyonlar: V1-3, sıklıkla V4′e kadar yayılır. İnferior derivasyonlar: II, III, aVF, en sağ tarafa dönük derivasyon olduğundan, sıklıkla en çok III. derivasyondan bahsedilir. Önemli. ST/T dalga değişikliklerinin sol ventriküler derivasyonlarda mevcut olduğu sol ventriküler gerilme patterni ile karşılaştırın. Nedenleri ...

Sağ Ventrikül Çıkış Yolu (RVOT) Taşikardisi

Giriş Sağ ventriküler çıkış yolu (RVOT) taşikardisi sağ ventrikül çıkış yolundan veya bazı durumlarda triküspit annulustan köken alan bir monomorfik VT formudur. Aritmojenik sağ ventriküler displazi (ARVD) durumunda da ortaya çıkabilse de, genellikle altta yatan yapısal kalp hastalığı olmayan hastalarda görülmektedir. Tanısal Özellikler  Kalp hızı > 100 vuru/dak. QRS süresi > 120 ms. Sol dal ...

Prematür Ventriküler Kompleks (PVC)

Ventriküler ektopi, ventriküler ekstrasistol, ventriküler prematür vuru, ventriküler prematür depolarizasyon olarak da bilinir. Tanım Ventriküller içerisinde ektopik bir odaktan köken alan prematür vuru. Ektopik Vuruların Kökeni İletim sistemi boyunca pacemaker hücre grupları spontan depolarizasyon oluşturma kapasitesine sahiptir. Depolarizasyon hızı yukarıdan aşağı doğru azalmaktadır: sinoatriyal düğümde en hızlı; ventriküller içerisinde en yavaştır. Ek pacemakerlardan çıkan ektopik ...