Hypernatremia


Hypernatremia (Na > 145 mEq/L)

สาเหตุได้แก่  
 • Unreplaced water loss (most common) เกิดจากการเสีย fluid ที่มี [Na + K] น้อยกว่าใน plasma ร่วมกับไม่ได้รับน้ำทดแทนที่เพียงพอ เกิดได้จาก skin losses, GI losses, urinary losses (central, nephrogenic DI; osmotic diuresis; adipsic DI [+ impaired thirst])
 • Water loss into cells เกิดจากการเพิ่มขึ้นของ cell osmolality ชั่วครู่ ซึ่งถูกกระตุ้นจาก severe exercise หรือ electroshock-induced seizure ทำให้ serum Na เพิ่มได้ถึง 10-15 mEq/L ซึ่งจะกลับมาเป็นปกติได้ใน 5-15 นาที
 • Sodium overload อาจเกิดได้จาก 3%NaCl IV, 7.5% NaHCO3 IV, salt poisoning (child abuse, ใส่เกลือสลับกับน้ำตาล); ซึ่งการแยก salt poisoning กับ unreplaced water loss อาจต้องตรวจ FENa (< 0.1-0.2 เป็น water loss; > 1-2 เป็น salt poisoning)


S&S: เบื่ออาหาร กระสับกระส่าย คลื่นไส้ อาเจียน สับสน ซึม ชัก ตรวจพบกล้ามเนื้อกระตุก hyperreflexia, ataxia, tremor, อาจจะมี hemiparesis ได้

Diagnosis: ในกรณีที่ไม่ทราบสาเหตุชัดเจน ให้ตรวจ urine osmolality (ในคนที่ hypothalamus และ renal function ปกติ urine osmolality ควร > 600 mosmol/kg)
 • Urine osmolality > 600 ใน dehydrated patient น่าจะเกิดจาก extrarenal water losses แต่ต้องติดตามหลังเริ่มรักษาด้วย hypotonic fluid ถ้า urine osmolality ลดลงในขณะที่ serum Na ยังไม่ปกติ ให้สงสัย partial DI ร่วมด้วย
  • ในบางครั้งถ้าสงสัย sodium loading หรือ thirst defect ให้ตรวจ FENa (< 0.1-0.2 เป็น water loss; > 1-2 เป็น salt poisoning)
 • Urine osmolality < 300 แสดงว่าเกิดจาก DI (แยก central จาก nephrogenic DI โดยให้ exogenous ADH และตรวจ urine osmolality ทุก 30 นาที x 2 ชั่วโมง ถ้า urine osmolality เพิ่ม > 50% เป็น central DI)
 • Urine osmolality 300-600 อาจเกิดจาก osmotic diuresis หรือ DI ให้ตรวจ urine total solute excretion ถ้า > 1000 mosmol/d แสดงว่ามี solute excretion เพิ่มขึ้น ถ้าปกติ (600-900) ให้ดูการตอบสนองต่อ exogenous ADH เพื่อวินิจฉัย DI


Treatment
 • แยกว่าเป็น acute หรือ chronic hypernatremia ซึ่งเกือบทั้งหมดจะเป็น chronic hypernatremia (> 48 ชั่วโมง) มีบางกรณีที่เป็น acute hypernatremia (< 48 ชั่วโมง)เช่น diabetes insipidus (แล้วมี acute illness, surgery ทำให้กินน้ำไม่ได้), salt loading
 • Chronic hypernatremiaให้ลด serum Na < 10 mEq ใน 24 ชั่วโมง ให้ 5%DW 1.35 mL/kg/h + ongoing water loss และติดตามระดับ serum Na หลังจากเริ่มให้ IV ในอีก 4-6 ชั่วโมง ถ้า serum Na ลดลงตามที่ต้องการ(ไม่น้อยกว่า 0.25 mEq/L/h)ให้ติดตาม serum Na ทุก 12-24 ชั่วโมง
 • Acute hypernatremiaให้แก้ water deficit ภายใน 24 ชั่วโมง ให้ 5%DW rate 3-6 mL/kg/hour + ongoing water loss และติดตามระดับ serum Na ทุก 1-2 ชั่วโมงจน serum Na < 145 mEq/L แล้วให้ลด IV rate เป็น 1 mL/kg/hour และติดตาม serum Na ทุก 2-4 ชั่วโมงจน serum Na = 140 mEq/L
  • ในรายที่มี acute kidney injury + oliguria พิจารณาทำ dialysis เพื่อหลีกเลี่ยง fluid overload
  • ในรายที่เกิดจาก DI อาจให้ desmopressin therapy
  • ในคนปกติอาจเกิดภาวะ hyperglycemia ถ้าให้ 5%D/W IV rate > 3-4 mL/kg/h สามารถแก้โดยเปลี่ยน เป็น 2.5%D/W (5%D/W + distilled water) หรือให้ 5%D/W ต่อ Y-connector ให้พร้อมกับ NSS/2 เมื่อรวมกันจะได้ 2.5%DN/4
 • Hypernatremia ที่เกิดจากการรักษา hyperglycemia ให้ดูเรื่อง DKA, HHS
 • ในรายที่มีปัญหา hypovolemia หรือ hypokalemia ร่วมด้วย สามารถให้IV bag รวมหรือแยกก็ได้ วิธีคิด เช่น
  • ให้ NSS/4 (Na 39 mEq/L) จะทำให้ free water เหลือ¾ เพราะฉะนั้นต้องเพิ่ม rate เป็น 1.8 mL/kg/h (1.35 x 4/3)
  • ให้ NSS/4 + KCl 40 mEq จะทำให้ free water เหลือ ½ เพราะฉะนั้นต้องเพิ่ม rate เป็น 2.7 mL/kg/h
  • ถ้าให้ IV bag แยก ก็ให้ขวดหนึ่งเป็น free water เพื่อแก้ hypernatremia ส่วนอีกขวดเป็น isosmotic solution เพื่อแก้ภาวะ hypovolemia หรือ hypokalemia

วิธีคิด
 • Current TBW = 0.4 x BW; ปกติ TBW จะเท่ากับ 60% ในชายอายุน้อย, 50% ในหญิงอายุน้อยหรือชายอายุมาก, 45% ในหญิงอายุมาก แต่ในการคำนวณจะใช้ค่าที่น้อยลง ~10%
 • H2O deficit (L) = Current TBW x (serum Na-140)/140 = 0.4 x BW x (serum Na-140)/140
 • หรือถ้าแทนค่าสมการข้างต้นจะประมาณได้ว่า ถ้าให้ water 3 mL/kg จะลด serum Na ~ 1 mEq/L
 • Volume (L) = H2O deficit (L) x (140/Na in IV fluid)

 • Ongoing loss
  • Sweat + stool free water loss ประมาณ 30-40 mL/h
  • Urinary free water loss = urine volume x (1 – [Una + UK]/SNa)
  • GI free water loss โดยปกติจะไม่ได้ส่งตรวจ มักดูจากการตอบสนองว่าเป็นไปตามคาดหรือไม่


Ref: Tintinalli ed8th, Up-to-date

Hypokalemia, Hypokalemic periodic paralysis


Hypokalemia (K < 3.5 mEq/L)

สาเหตุได้แก่
 • K+shiftได้แก่ metabolic alkalosis, insulin, β2-agonist, WBC > 100,000, hypokalemic periodic paralysis, thyrotoxic hypokalemic periodic paralysis, hypothermia, intoxication (barium, cesium, chloroquine)
 • Low intakeได้แก่ TPN, malnutrition, alcoholism
 • Renal lossได้แก่ diuretic (เป็นสาเหตุเฉพาะในช่วงแรกที่ใช้ เพราะจะเข้าสู่ steady state ใน2 สัปดาห์),  hyperaldosteronism (ปกติจะมี HT ร่วมด้วย), nonreabsorbable anion (ได้แก่ bicarbonate พบใน vomiting หรือ proximal RTA; beta-hydroxybutyrate ใน DKA; hippurate ใน toluene use [glue sniffing]; penicillin); อื่นๆที่พบน้อย ได้แก่ polyuria, RTA type I (distal)/II (proximal), Mg depletion, salt-wasting nephropathy (Bartter, Gitelman syndrome, tubulointerstitial disease, tubular injury, hypercalcemia), Liddle syndrome,  aminoglycosides, low-calorie diets
 • GI lossได้แก่ diarrhea; (vomiting เป็น renal loss)
 • Sweat loss ต้องเสียเหงื่อปริมาณมาก เพราะ sweat มี K แค่ 5-10 mEq/L แต่พบมากได้ใน cystic fibrosis; ในรายที่ exercise อาจเสีย K ทาง urine K จาก catecholamine-induced renin secretion เพิ่ม aldosterone release
 • Dialysis พบ mild hypokalemia ได้หลัง HD ไม่ต้องให้ K replacement (เกิดจาก HD แล้วทำให้ภาวะ acidemia ถูกแก้อย่างรวดเร็วทำให้เกิด K-shift); K loss ทาง peritoneal dialysis; Plasmaphresis ในรายที่ไม่ได้ผสม K ใน albumin (K dilution)


อาการและอาการแสดง
 • Muscle weakness (K < 2.5) จะเริ่มมีอาการจากขาก่อน แล้วจึงมาที่ลำตัวและแขน อาจมากจนกระทั่ง paralysisหรือ respiratory muscle weakness ได้
 • Bowel ileusในรายที่hypokalemia เกิดจาก secretory diarrhea จะสัมพันธ์กับการเกิด colonic pseudo-obstruction (Ogilvie’s syndrome)
 • Rhabdomyolysis เพราะว่า potassium ที่หลั่งออกมาจาก muscle cell ในช่วงที่ออกกำลังจะทำให้เกิด vasodilatation ช่วยเพิ่ม blood flow ของ muscle ซึ่งถ้าขาด potassium จะทำให้เกิด muscle ischemia ได้
 • Cardiac arrhythmia ได้แก่ PAC, PVC, paroxysmal atrial/junctional tachycardia, AV block, VT, VF
 • Renal abnormalityได้แก่ urine concentration ลดลง (polyuria, polydipsia), ammonia production เพิ่มขึ้น (กระตุ้นให้เกิด hepatic encephalopathy ได้), ดูดกลับ bicarbonate เพิ่มขึ้น (metabolic alkalosis), sodium reabsorption เพิ่มขึ้น (volume expansion เพิ่มขึ้น BP สูงขึ้น; แต่ severe hypokalemia จะเกิดผลตรงข้าม), hypokalemia nephropathy

ECG จะมี prolong QTC, flatted T wave, U wave, ST depression, ventricular arrhythmia (PVC, VF, torsade de pointes), atrial arrhythmia (PAC, AF)

Evaluation: สาเหตุส่วนใหญ่จะได้จากประวัติ เช่น อาเจียน ถ่ายเหลว หรือใช้ diuretic (loop, thiazide) ซึ่งไม่จำเป็นต้องตรวจพิเศษอื่นๆเพิ่มเติม ส่วนในรายที่ไม่แน่ใจให้ประเมิน 2 อย่างคือ
 • Spot urine K-to-Cr ratioซึ่งถ้า > 13 mEq/g Cr (1.5 mEq/mmol) แสดงว่าเกิดจาก renal potassium loss แต่ถ้า < 13 จะเกิดจาก K shift, GI loss, previous use diuretic, poor intake
 • Acid-base status ช่วยในการ DDx ได้ในหลายกรณี ได้แก่
  • Metabolic acidosis + low urinary K excretion ในคนที่ไม่มีอาการ จะสงสัย lower GI loss จาก laxativeหรือ villous adenoma
  • Metabolic acidosis + urinary K wasting มักเกิดจาก DKA หรือ RTA type 1 (distal) หรือ type 2 (proximal)
  • Metabolic alkalosis + low urinary K excretion อาจเกิดจาก surreptitious vomiting (bulimia), diuretic (ช่วง diuretic effect เริ่มหมดฤทธิ์), laxative abuse
  • Metabolic alkalosis + urinary K wasting ถ้า BP ปกติ ส่วนใหญ่เกิดจาก diuretic (high/low urine Cl), vomiting (low urine Cl), Gitelman หรือ Bartter syndrome (normal urine Cl); ถ้า BP สูง สงสัย surreptitious diuretic ใน HT, renovascular disease, หรือจาก primary mineralocorticoid excess


Treatment
 • Hypokalemic periodic paralysis ดูด้านล่าง; DKA, HHS ให้ดูเรื่อง DKA, HHS
 • ประเมิน K deficit (ไม่รวม DKA, HHS, redistributive cause) ประมาณให้K+ ทดแทน200-400 mEq ต่อ K+ที่ลดลง 1 mEq/L
 • Mild-moderate hypokalemia (K > 3.0 mEq/L) มักจะไม่มีอาการ (ยกเว้นใน heart disease [โดยเฉพาะถ้าใช้  digitalis] หรือใน cirrhosis อาจทำให้เกิด hepatic encephalopathy)
  • GI loss ให้ Elixir KCl (15 mL/20 mEq) หรือ KCl slow-release tablets (8 mEq) ทดแทน 10-20 mEq PO BID-QID
  • Renal potassium wasting (chronic diuretic) ให้ potassium-sparing diuretic คือ amiloride;ถ้าเป็น primary aldosteronism ให้ spironolactone หรือ eplerenone
 • Severe (K+< 3.0 mEq/L) หรือ symptomatic hypokalemia (arrhythmia, marked muscle weakness, rhabdomyolysis)
  • ให้ KCl 40 mEq PO TID-QID [หลังให้ serum K อาจสูงขึ้นถึง 1 mEq/L ชั่วคราว ก่อนลดลงสู่ baseline ในอีก 2-3 ชั่วโมง] หรือ 20 mEq PO q 2-3 h ในคนที่ให้ IV potassium ร่วมด้วย ให้ F/U serum K ทุก 2-4 ชั่วโมงจนกระทั่ง K > 3.0-3.5 mEq/L แล้วให้ K replacement ช้าลง
  • การผสม IV potassium เพื่อป้องกันความผิดพลาดระหว่างให้ แนะนำให้ผสม non-dextose fluid (แนะนำ 0.45%NSS เพราะจะได้ไม่เป็น hypertonic fluid) 1000 mL + K ไม่เกิน 60 mEq; หรือ ขวด 100 mL + K ไม่เกิน 10 mEq (หรือ + 40 mEq ถ้าจะให้ทาง central vein)
  • การให้ทาง IV K ทาง peripheral vein ให้เร็วไม่เกิน 10-20 mEq/h (มักเกิด phlebitis ถ้า > 10 mEq/h) และ F/U serum K ทุก 2-4 ชั่วโมง จนกระทั่ง K > 3.0-3.5 mEq/L แล้วให้ K replacement ช้าลง
  • ถ้ามี life-threatening hypokalemia ให้ K ได้ถึง 40 mEq/h (peripheral vein 2 เส้น หรือให้ทาง central line)
  • ECG monitoring ในรายที่มีcardiac disease ที่อาจเกิด arrhythmia, ECG ผิดปกติ, replacement > 10 mEq/h, หรือในรายที่อาจเกิด rebound hyperkalemia (periodic paralysis)
 • พิจารณาให้ 50% MgSO4 4-8 g + 5%DW (ผสมให้ <20%) IV ใน 12-24 ชั่วโมง ใน unexplained hypokalemia (normomagnesemic magnesium depletion) หรือมี hypomagnesemia (diarrhea, diuretic) ร่วมด้วย


Hypokalemic periodic paralysis
 • มาด้วย sudden generalized painless muscle weakness (proximal > distal) + hyporeflexia ซึ่งจะมีอาการหลายชั่วโมงหลังพักจากการออกกำลังอย่างหนัก เครียด หรือ การกินคาร์โบไฮเดรตปริมาณมาก ตรวจ Kได้เฉลี่ย 2.4 (ถ้า < 2 mEq/L ให้สงสัย secondary cause)
 • DDx
  • Periodic paralysis อื่นๆ ได้แก่ Thyrotoxic PP, Hyperkalemic PP, Anderson syndrome (มี triad คือ periodic paralysis, ventricular arrhythmias, dysmorphic feature; ECG จะพบlong QT/QU interval)
  • Intermittent weakness อื่นๆ ได้แก่ myasthenia gravis, metabolic myopathy, secondary hypokalemia
  • Quadriparesis ได้แก่ Guillain Barre syndrome, acute myelopathy (transverse myelitis), myasthenic crisis, tick paralysis, botulism
 • Ix: ECG, ABG, glucose, BUN, Cr, electrolytes, Ca, Mg, PO4, TSH, T3, T4, urine K/Cr ratio (< 22 mEq/g หรือ < 2.5 mEq/mmol) หรือ TTKG (< 3)   
 • Dx: ถ้ามีประวัติครอบครัว นอกจากนี้แม้ว่าจะมีประวัติเข้าได้ก็แนะนำให้ตรวจเพื่อ exclude สาเหตุอื่น (thyrotoxic PP, distal RTA) และตรวจ genetic test (ในรายที่ genetic test negative อาจนัดมาทำ EMG หรือทำ provocative test [exercise หรือ ACTH] ในช่วงที่ไม่มี attack)
 • Tx: cardiac monitoring, potassium 30 mEq PO q 30 min (~2-4 dose)จนกระทั่ง K level ปกติ และติดตามระดับ K level ต่อเนื่องนาน24 ชั่วโมง; ถ้าให้ IV K replacement ควรให้ < 10 mEq/h
  • Thyrotoxic PP ให้ potassium 30 mEq PO q 2 h จนกระทั่งอาการดีขึ้น (< 90 mEq/24 h) + propranolol 1 mg IV q 10 min (max 3 mg) หรือ propranolol 3 mg/kg PO ในรายที่ไม่ตอบสนองต่อการให้ potassium อย่างเดียว 
 • Prevention: low-carbohydrate diet, หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายอย่างหนัก; ในรายที่ยังไม่ดีขึ้นอาจให้spironolactone 100 mg daily; หรือ carbonic anhydrase inhibitor (acetazolamide 250 mg PO BID) แต่ต้องระวังในบางรายอาจทำให้เป็นบ่อยขึ้น


Ref: Up-to-date

SICU 101: Post-operative pulmonary complication, high flow nasal cannula


Post-operative pulmonary complication
 • Atelectasis อาจจะมีอาการหายใจเหนื่อย หรือมี hypoxemia มักพบช่วง post-operative d2-5 (ในรายที่มีเร็วให้สงสัยภาวะอื่นๆ เช่น hypoventilation, upper airway edema) ให้แยกเป็น
  • ถ้าไม่มี respiratory secretion มาก ให้ลองใช้ CPAP
  • ถ้ามี respiratory secretion มาก แนะนำให้ suction บ่อยๆ และทำ chest physiotherapy ในรายที่ไม่ตอบสนองพิจารณาทำ bronchoscopy
 • Bronchospasm ให้กำจัดสิ่งกระตุ้น เช่น ยา (opiates, atracurium) และให้ short-acting inhaled beta-2-agonists (เช่น albuterol) และอาจให้ short-acting inhaled anticholinergic (ipratropium) เสริม
 • Postoperative pneumonia มักเกิดภายใน 5 วันของ post-operative days รักษาเหมือน HAP, VAP
 • Acute upper airway obstruction (laryngeal edema, iatrogenic vocal cord paralysis, laryngospasm, soft tissue obstruction) โดยปกติจะเกิดขึ้นทันที มักจะมาด้วย stridor หรือ aphonia (complete obstruction) ต้องได้รับการประเมินโดยแพทย์ที่มีความสามารถในเรื่อง airway management (รวมถึงสามารถทำ fiberoptic laryngoscope) ในรายที่ไม่ต้องทำ intubation ทันที อาจให้ bronchodilator หรือ helium-oxygen mixture
 • Obstructive sleep apnea (OSA) อาจมี exacerbation ในช่วง postoperative period ได้
 • Small pleural effusions พบได้บ่อยหลัง abdominal surgery มักหายไปเองภายใน 2-3 วัน


Heated and humidified high-flow nasal cannula
 • HFNC มักใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้แก่ severe acute respiratory failure (PaO2:FiO2 ratio < 300 mmHg) จาก medical conditions (เช่น pneumonia), ก่อนและระหว่างการ intubation, เพื่อรักษาหรือป้องกัน postoperative respiratory failure, ใช้ระหว่าง weaning trials และ bronchoscopy
 • เริ่มจากตั้ง flow rate ก่อน 20-35 L/min [5-60 L/min] แล้วเพิ่มทีละ 5-10 L/min โดยดูจาก RR, labored breathing, และ oxygenation โดยพิจารณาเพิ่ม flow จนถึงระดับสูงสุดก่อน โดยพยายามให้ FiO2 < 60%
 • พิจารณาเปลี่ยนกลับมาเป็น conventional low-flow nasal cannula ถ้า setting ของ HFNC flow rate <  20 L/min และ FiO2 < 50%


Ref: Up-to-date